Tüzüğümüz

YÖRÜK SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

Derneğin adı ve merkezi

Madde 1 :

 1. Derneğin adı; Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği. (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir)
 2. Derneğin kısa adı; Yörsiad'dır.
 3. Derneğin merkezi; Antalya'dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında genel kurul kararıyla şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı

Madde 2 : Dernek. Yörük kökenli iş adamları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunarak, bölgesel, sektörel ve Ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Yörük kökenli iş adamları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla çalışmalar yapar.
 2. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunarak, bölgesel, sektörel ve Ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.
 3. Potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ile ilgilenmek, çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak için gerekli çalışmaları yapar.
 4. Sivil toplum kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayi ve iş adamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek, çevre ve insan sağlığı, ekoloji ve ekosistem sağlığı ile ilgili olarak halka ve üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak, kamuoyuna yönelik işbirliği yapmak. için gerekli çalışmaları yapar.
 5. İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunmasına yönelik çalışmalar yapar.
 6. İşadamlarının tanışma ve kaynaşmalarını sağlama, mesleki konularda bilgi alışverişini artırma, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirme amacıyla çalışmalar yapıp. Ülkemizi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler üretir, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yapar.
 7. Piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısını geliştirmesi, ülkenin doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanılması, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın oluşturulması ile rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler.
 8. Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir. Girişimcileri teşvik edip, mesleki eğitimlerini özendirip, sektörel sorunlarına çözümler üretir.
 9. Doğal kaynakların ve insan kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek etkin bir biçimde değerlendirilmesini, kalite, verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşmasına katkıda bulunur.
 10. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinimlere uyumlu bir şekilde uygulanmasına destekte bulunur.
 11. İhracat, ithalat, yatırım ve işletmenlik konularında güncel gelişmelerden üyelerin bilgilenmesini sağlamak ve iştigal konularındaki mal ve hizmet arzını kolaylaştırmak üzere kurs, seminer, panel, sempozyum, konferans, inceleme gezileri vb. etkinlikler düzenleyebilir. Bu konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısıyla rapor hazırlatıp, üyelerin ve kamunun yararına sunar.
 12. Gerekli sağlık altyapısını geliştirmesi yönündeki çalışmaları teşvik eder.
 13. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar.
 14. Toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri destekler, sosyal yararı olan çalışmalara öncülük ve yardım eder.
 15. Üyeler arasındaki iletişimi sağlamak ve gelişmelerden haberdar etmek amacıyla periyodik bülten veya dergiler çıkarır.
 16. Dernek geliştirdiği projelerle üyelerinin gelişimine katkıda bulunur.
 17. Çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini doğrudan parlamentoya, hükümete, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığıyla kamuoyuna ileterek amaçları doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.
 18. Üyelerden gelen görüş ve önerileri geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara, kurumlara ve kamuoyuna iletir.
 19. Dernek üyelerinin elde etmiş olduğu bilgileri, yargı kararını; karşılaşmış oldukları engelleri belirleyerek, hem üyelerinin hem de diğer kişilerin hukuki, ekonomik, üretim, uyum, refah, kalkınma, bilimsel, sosyal, çevre, tüketici, eğitim, gençlik, vergilendirme, maliye, istihdam, insan hakları, teknoloji, ticaret ve fikri mülkiyet hakları vb. konulardaki görebilecekleri zararları ve bunların yaptırımları ile yararları hakkında araştırma yapar veya yaptırır.
 20. Gayrimenkul tasarruf, ipotek dahil olmak üzere her nevi irtifak, kira şuf'a gibi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek eder.
 21. Amaçlarını gerçekleştirmek için federasyon kurabilir; kurulmuş olan federasyona kurucu yada üye olarak katılır veya ayrılır.
 22. İktisadi ve sanayi işletmeler kurar işletir.
 23. Öğretim ve eğitimi kalkınmanın temel unsuru kabul ederek bu alanlarda, öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik edebilir. Yönetim kurulu kararı ile yurtiçi ve yurtdışında her türlü burs verebilir, sosyal, ekonomik, toplumsal konularda her türlü araştırma yaptırabilir. Kalkınmamızın dengeli ve sosyal adalet düzeni içinde gerektiğine inanır. Sermaye, emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olması sebebi ile haklarının korunarak yurt kalkınmasında faydalı bir işbirliği içinde gelişmelere yardımcı olur.
 24. Yurt içi ve yurtdışı her türlü nakdi ve bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul eder.
 25. Fikri mülkiyet hakları, know-how, franchising gibi ticari ve teknik hakları ile taşınır/taşınmaz mallar satın alabilir, kiralayabilir, satabilir; aşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
 26. Yatırımların ve ihracatın önünü açarak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur.
 27. Şirketlerin küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapabilir. Bu yönde uluslararası organizasyonlar içinde yer alabilir, işbirliğinde bulunur.
 28. Yurtiçi ve yurtdışındaki fuarlar ve sergiler hakkında üyelerini bilgilendirir, gerektiğinde fuar ve sergi düzenleyebilir veya bunlara katılır.
 29. Uluslararası ilişkilere önem verir; kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.
 30. Yurtdışında kurulmuş dernek, federasyon konfederasyon, organizasyon veya kuruluşlarla işbirliği yapabilir, uluslararası faaliyette bulunabilir ve gerekirse yasal izinleri almak kaydıyla bu kuruluşlara üye olarak katılır.
 31. Dernek yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet edebilir, yada yabancı dernek ya da kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya dernek üyesi olma hakkına sahip üçüncü kişilerle, yönetim kurulu üyeleri tarafından yetkili kılınmış kişileri yurtdışına gönderebilir.
 32. Tabii ve tarihi mirası koruma, kültürel tanıtım yapma, turizmi geliştirme amacıyla çalışmalar yapabilir, proje üretebilir. Bu konularla ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile işbirliği çalışmaları yapabilir. Bu hususta geziler, konferanslar, yazılı ve görsel basın yolu ile halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.
 33. Doğal afetler (orman yangını, erezyon, sel, su baskını, deprem v.b.), trafik kuralları, trafik kazaları hakkında halkın yapması ve bilmesi gereken hususlar ile ilgili olarak, çalışmalarda bulunabilir, seminerler, konferanslar ve kurslar düzenleyebilir, eğitim parkları, uygulama alanları, hatıra ormanı, özel orman v.b. ağaçlandırma çalışmaları yapar.
 34. Sosyal, kültürel, teknolojik, hukuksal, mesleki, eğitsel ve ekonomik alanlardaki gelişmesinin sağlanması amacı ile dernek üyesi olan ya da olmayanların, dışa açılım ve globalleşme konularında bilinçlendirilmeleri için faaliyetlerde bulunur. Konferans, seminer ve araştırmaları teşvik eder, yapar ve yaptırabilir.
 35. Türk Sermaye ve Para Piyasalarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunabilir ve bu konulardaki çalışmalara ve etkinlikler katılabilir, öneriler geliştirebilir, sermaye piyasası kurumlarına kuracağı iktisadi işletmeler aracılığıyla katılabilir.
 36. Üyelerin yurtiçi ve yurtdışı genel, ticari ve mesleki eğitimlerini sağlamak amacıyla bu konuda eğitim, panel ve sempozyum v.b etkinlikleri gerçekleştirebilir.
 37. Üyelerin elektronik ortamda iletişim ve haberleşmesini sağlamak amacıyla gerekli elektronik ve internet alt yapısını oluşturarak, bilgi bankası ve arşiv kurma çalışmaları yapar.
 38. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapar.
 39. Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi işçi ve işveren kesimlerin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde çalışmaları için girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar.
 40. Dernek aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda işbirliğinde bulunacağı federasyon ve federasyon üyesi dernekler ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar; kendisine bağlı üyelerle işbirliğini özendirir ve gözetir. Yasal izinleri alması halinde amaçlarına uygun uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.
 41. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartmak,
 42. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
 43. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçinde ve yurt dışında bağış kabul etmek,
 44. Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş eder.
 45. Üyeleri arasındaki beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara yardımda bulunmak,

 1. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara yardımda bulunmak,
 2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 3. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, gıda bankacılığı kurmak. Başarılı öğrencilere burs verilir.
 4. Gerekli görülen yerlerde şubelerin yanı sıra temsilcilikler açar.
 5. Yörük kültürünün, tarihi ve kültürel özelliklerimizin ve coğrafyamızın tanıtımı başta olmak üzere; kısa filmler, reklam filmleri, belgeseller, uzun metraj filmler ile bu eserlerler/çalışmalarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikir/sanat eserini ve çalışmayı üretmek ve üretimine katkıda bulunmak, (EK: 16.11.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile 2.maddeye 50.bend olarak eklenme kararı alınmıştır.)

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 : Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik kayıtları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Made 4 : Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyelerin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 : Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Dernek üye aidatını takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar gönderilecek tebligatın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödememek, (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir)
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Derneğin kuruluş amacına aykırı hareket etmek, (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir)
 7. Dernek üyelerinin huzurunu bozmak, (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir)
 8. Şeref ve haysiyet kırıcı fiil işlemek, (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir)
 9. Derneğin saygınlığını zedeleyici fiillerde bulunmak, (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir)

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulunun talebi ve Yüksek Danışma Kurulu'nun görüşü sonrası yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6 : Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,
 4. Yüksek Danışma kurulu (Ek: 20/12/2018 Tarihli olağan genel kurul kararı ile 6. Maddeye 4.bent olarak eklenmesi kararı alınmıştır)

Dernek bu organlar haricinde yönetim kurulu kararıyla başka organlar da oluşturabilir Ancak zorunlu organların görevlerini bu organlara devir edemez.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7 : Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir)

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz,

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği

yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir

tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8 :Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, tüm oylamalar açık oylama ile yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ıle dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bır araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9 : Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar

verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 1. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve

kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 1. Derneğin vakıf kurması,
 2. Derneğin fesih edilmesi,
 3. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 4. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 5. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10 : Yönetim kurulu (9) dokuz asıl ve (9) dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Siyasi partilerin icrai makamlarında görev alan dernek üyesi asıl veya yedek yönetim kurulu üyesi olarak seçilemez. Bu sıfatı taşıyan üyeler yönetim kurulu asıl veya yönetim kurulu yedek üyeliğinden istifa eder. (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir)

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler. (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir) Derneğe üye olduğu tarihten itibaren 3 yıl geçmeyen üye yönetim kurulu başkanı olarak belirlenemez. (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir)

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususlar] yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir uçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11 : Denetim kurulu, (3) üç asıl ve (3) üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya•başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12 : Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 2.500.00 TL, aylık olarak da 375.00 TL olmak üzere yıllık aidat 4.500.00 TL aidat alınır. (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir) Giriş aidatı üyeliğe kabulde, yıllık aidat ise aylık olarak peşin ödenir. (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genl Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir) Aidatı artırmaya ve eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.(Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir) Ancak bu artış oranı %30'un üzerine çıkamaz. (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir)

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %de 10'u altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde ettiği kazançlar,

7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13 : Defter tutma esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte , tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı", defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14 : Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) ''Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi'. ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kışı veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından Kullanılan alındı belgeleri harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15 : Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16 : Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgi Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları 'ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği

EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi", genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği .EK-25te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17 : Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18 : Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19 : Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu. Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20 : Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21 : Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğe hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube'de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22 : Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10'dan fazla veya toplam üye sayısı 20' den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez

yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 23 : Dernek, gerekli gördüğü yerlerde demek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez, Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24 : Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25 : Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulda fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği” ibaresi kullanılır. (Değişiklik:22.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan karar ile değiştirilmiştir)

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve'-, haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir: Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, -alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti

yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe verilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 26 : Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yüksek Danışma Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 27 : Yüksek Danışma Kurulu üyeleri, Dernek üyelikleri devam ettiği sürece ; A.Semih BEKEN, A.Metin GÖKHAN, Aziz ÇETİN ve Bora SİNANOĞLU' dur.

Dernek Başkanlığı sona eren dernek başkanları, görevinin sona ermesi ile birlikte doğrudan kurul üyesi haline gelir ve dernek üyelikleri devam ettiği sürece kurul üyelikleri de devam eder.

Yüksek Danışma Kurulu, Dernek çalışmaları ile ilgili önemli gelişmelerde veya derneğin kamuoyundaki konumunu etkileyecek hususlarda görüş beyan eder.

Her yıl mayıs ve kasım aylarında kendiliğinden toplanır. Toplantılara, kurul üyelerinin kendi aralarında seçeceği üye başkanlık eder.

Kurul kararları tavsiye niteliğinde sayılır.

Tüm üyeler tarafından imzalanan Yüksek Danışma Kurulu Kararları, uygun görüldüğü takdirde tüm üyelere gönderilir. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya Yüksek Danışma Kurulu Başkanı, Yüksek Danışma Kurulunu toplantıya davet edebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin

Adı ve Soyadı Görev ve Unvanı

1-Mustafa Aykut EGE Başkan

2-Funda GÜLEL Başkan Yardımcısı

3-Süleyman KAPLAN Başkan Yardımcısı

4-Osman GÜNGÖR Genel Sekreter

5-Mustafa Alper ORAL Sayman

6-Adem İNAL Yönetim Kurulu Üyesi

7-Ali GÜLTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi

8-Arif BULUT Yönetim Kurulu Üyesi

9-Mustafa KOÇ Yönetim Kurulu Üyesi

Bu tüzük 27(Yirmiyedi) Maddeden ibarettir.