Tüzüğümüz

YÖRÜK SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

Derneğin adı ve merkezi

Madde- 1:

a) Derneğin adı; Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği.

b) Derneğin kısa adı; YÖRSİAD'dır.

c) Derneğin merkezi; Antalya'dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında genel kurul kararıyla şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı

Madde 2 : Dernek. Yörük kökenli iş adamları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunarak, bölgesel, sektörel ve Ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1) Yörük kökenli iş adamları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması. amacıyla çalışmalar yapar.

2) Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunarak, bölgesel, sektörel ve Ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.

3) Potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ile ilgilenmek. çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak için gerekli çalışmaları yapar.

4) Sivil toplum kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayi ve iş adamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek, çevre ve insan sağlığı, ekoloji ve ekosistem sağlığı ile ilgili olarak halka ve üyelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak, kamuoyuna yönelik işbirliği yapmak. için gerekli çalışmaları yapar.

5) İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunmasına yönelik çalışmalar yapar.

6) İşadamlarının tanışma ve kaynaşmalarını sağlama, mesleki konularda bilgi alışverişini artırma, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirme amacıyla çalışmalar yapıp. Ülkemizi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler üretir, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yapar.

7) Piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısını geliştirmesi, ülkenin doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanılması, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın oluşturulması ile rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler.

8) Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir. Girişimcileri teşvik edip, mesleki eğitimlerini özendirip, sektörel sorunlarına çözümler üretir.

9) Doğal kaynakların ve insan kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek etkin bir biçimde değerlendirilmesini, kalite, verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşmasına katkıda bulunur.

10) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinimlere uyumlu bir şekilde uygulanmasına destekte bulunur.

11) İhracat, ithalat, yatırım ve işletmenlik konularında güncel gelişmelerden üyelerin bilgilenmesini sağlamak ve iştigal konularındaki mal ve hizmet arzını kolaylaştırmak üzere kurs, seminer, panel, sempozyum, konferans, inceleme gezileri vb. etkinlikler düzenleyebilir. Bu konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısıyla rapor hazırlatıp, üyelerin ve kamunun yararına sunar.

12) Gerekli sağlık altyapısını geliştirmesi yönündeki çalışmaları teşvik eder.

13) Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar.

14) Toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri destekler, sosyal yararı olan çalışmalara öncülük ve yardım eder.

15) Üyeler arasındaki iletişimi sağlamak ve gelişmelerden haberdar etmek amacıyla periyodik bülten veya dergiler çıkarır.

16) Dernek geliştirdiği projelerle üyelerinin gelişimine katkıda bulunur.

17) Çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini doğrudan parlamentoya, hükümete, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığıyla kamuoyuna ileterek amaçları doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.

18) Üyelerden gelen görüş ve önerileri geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara, kurumlara ve kamuoyuna iletir.

19) Dernek üyelerinin elde etmiş olduğu bilgileri, yargı kararını; karşılaşmış oldukları engelleri belirleyerek, hem üyelerinin hem de diğer kişilerin hukuki, ekonomik, üretim, uyum, refah, kalkınma, bilimsel, sosyal, çevre, tüketici, eğitim, gençlik, vergilendirme, maliye, istihdam, insan hakları, teknoloji, ticaret ve fikri mülkiyet hakları vb. konulardaki görebilecekleri zararları ve bunların yaptırımları ile yararları hakkında araştırma yapar yaptırır.

20) Gayrimenkul tasarruf, ipotek dahil olmak üzere her nevi irtifak, kira şuf'a gibi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek eder.

21) Amaçlarını gerçekleştirmek için federasyon kurabilir; kurulmuş olan federasyona kurucu yada üye olarak katılır veya ayrılır.

22) İktisadi ve sanayi işletmeler kurar işletir.

23) Öğretim ve eğitimi kalkınmanın temel unsuru kabul ederek bu alanlarda, öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik edebilir. Yönetim kurulu kararı ile yurtiçi ve yurtdışında her türlü burs verebilir, sosyal, ekonomik, toplumsal konularda her türlü araştırma yaptırabilir. Kalkınmamızın dengeli ve sosyal adalet düzeni içinde gerektiğine inanır. Sermaye, emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olması sebebi ile haklarının korunarak yurt kalkınmasında faydalı bir işbirliği içinde gelişmelere yardımcı olur.

24) Yurt içi ve yurtdışı her türlü nakdi ve bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul eder.

25) Fikri mülkiyet hakları, know-how, franchising gibi ticari ve teknik hakları ile taşınır/taşınmaz mallar satın alabilir, kiralayabilir, satabilir; aşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

26) Yatırımların ve ihracatın önünü açarak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur.

27) Şirketlerin küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapabilir. Bu yönde uluslararası organizasyonlar içinde yer alabilir, işbirliğinde bulunur.

28) Yurtiçi ve yurtdışındaki fuarlar ve sergiler hakkında üyelerini bilgilendirir, gerektiğinde fuar ve sergi düzenleyebilir veya bunlara katılır.

29) Uluslararası ilişkilere önem verir; kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.

30) Yurtdışında kurulmuş dernek, federasyon konfederasyon, organizasyon veya kuruluşlarla işbirliği yapabilir, uluslararası faaliyette bulunabilir ve gerekirse yasal izinleri almak kaydıyla bu kuruluşlara üye olarak katılır.

31) Dernek yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet edebilir, ya da yabancı dernek ya da kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya dernek üyesi olma hakkına sahip üçüncü kişilerle, yönetim kurulu üyeleri tarafından yetkili kılınmış kişileri yurtdışına gönderebilir.

32) Tabii ve tarihi mirası koruma, kültürel tanıtım yapma, turizmi geliştirme amacıyla çalışmalar yapabilir, proje üretebilir. Bu konularla ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile işbirliği çalışmaları yapabilir. Bu hususta geziler, konferanslar, yazılı ve görsel basın yolu ile halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.

33) Doğal afetler (orman yangını, erozyon, sel, su baskını, deprem v.b.), trafik kuralları, trafik kazaları hakkında halkın yapması ve bilmesi gereken hususlar ile ilgili olarak, çalışmalarda bulunabilir, seminerler, konferanslar ve kurslar düzenleyebilir, eğitim parkları, uygulama alanları, hatıra ormanı, özel orman v.b. ağaçlandırma çalışmaları yapar.

34) Sosyal, kültürel, teknolojik, hukuksal, mesleki, eğitsel ve ekonomik alanlardaki gelişmesinin sağlanması amacı ile dernek üyesi olan ya da olmayanların, dışa açılım ve globalleşme konularında bilinçlendirilmeleri için faaliyetlerde bulunur. Konferans, seminer ve araştırmaları teşvik eder, yapar ve yaptırabilir.

35) Türk Sermaye ve Para Piyasalarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunabilir ve bu konulardaki çalışmalara ve etkinlikler katılabilir, öneriler geliştirebilir, sermaye piyasası kurumlarına kuracağı iktisadi işletmeler aracılığıyla katılabilir.

36) Üyelerin yurtiçi ve yurtdışı genel, ticari ve mesleki eğitimlerini sağlamak amacıyla bu konuda eğitim, panel ve sempozyum v.b etkinlikleri gerçekleştirebilir.

37) Üyelerin elektronik ortamda iletişim ve haberleşmesini sağlamak amacıyla gerekli elektronik ve internet alt yapısını oluşturarak, bilgi bankası ve arşiv kurma çalışmaları yapar.

38) Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapar.

39) Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi işçi ve işveren kesimlerin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde çalışmaları için girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar.

40) Dernek aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda işbirliğinde bulunacağı federasyon ve federasyon üyesi dernekler ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar; kendisine bağlı üyelerle işbirliğini özendirir ve gözetir. Yasal izinleri alması halinde amaçlarına uygun uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

41) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartmak,

42) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

43) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçinde ve yurt dışında bağış kabul etmek,

44) Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş eder.

45) Üyeleri arasındaki beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

46) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara yardımda bulunmak,

47) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

48) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, gıda bankacılığı kurmak. Başarılı öğrencilere burs verilir.

49) Gerekli görülen yerlerde şubelerin yanı sıra temsilcilikler açar.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşke hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik kayıtları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyelerin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazla rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul,

2- Yönetim kurulu,

3- Denetleme kurulu.